O nas

sosNaszą misją jest sze­roko pojęte wspar­cie osób potrze­bu­ją­cych pomocy. Poma­gamy oso­bom zna­leźć roz­wią­za­nia oso­bi­stych pro­ble­mów oraz roz­wi­jać się w kon­tek­ście życio­wych trudności.

Każda osoba żyje w kon­tek­ście jakiejś rodziny, a ponie­waż uzna­jemy, że rodzina jest jedną z naj­cen­niej­szych docze­snych war­to­ści, to wła­śnie na jej pro­mo­cję, szczę­ście i trwa­łość nasta­wiony jest nasz ośrodek.

Ogar­niamy wspar­ciem nie tylko sys­tem rodzinny, ale sta­wiamy sobie za cel poma­ga­nie każ­demu czło­wie­kowi, który ma wolę pracy nad wła­snym życiem. Jeste­śmy prze­ko­nani, że czło­wiek przy odpo­wied­nim wspar­ciu jest w sta­nie wypra­co­wać bar­dziej satys­fak­cjo­nu­jące życie, mał­żeń­stwo, rodzi­ciel­stwo czy roz­wój zawodowy.